Privacyverklaring

Ondernemingsradeninactie.nl verwerkt persoonsgegevens van u ofwel met uw toestemming, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of omdat we (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden we genoodzaakt kunnen zijn om uw gegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor uw vitale belang of dat van een ander.

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen.

Ondernemingsradeninactie.nl informeert u in beginsel als wij gegevens van u verwerken, onder andere via verwijzingen naar dit privacy statement. We zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen en bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de wet is vereist.

Formulieren

Voor formulieren op onze website die worden ingestuurd, geldt dat deze worden opgeslagen op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Vragen? Opmerkingen? Laat het ons weten via info@ondernemingsradeninactie.nl